Organizační, procesní & personální poradenství

ORGANIZAČNÍ A PROCESNÍ AUDIT

V rámci auditu dochází k analýze a posouzení vhodnosti procesních a následně procesních vs. organizačních struktur auditované jednotky (odbor, sekce, organizační složka, organizace jako celek apod.) s příslušnými návrhy optimalizačních opatření. Dle dohody o rozsahu auditu může být tento v rámci organizačního pohledu doveden až do úrovně jednotlivých pracovních pozic, přičemž může být posouzena míra jejich vytíženosti, vzájemné zastupitelnosti, případného překrývání a duplicit výkonu pracovních činností apod. Vhodným doplňkem pak může být i realizace Assessment-Centre k posouzení vhodnosti obsazení jednotlivých pracovních pozic konkrétními zaměstnanci.

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA PŘI REALIZACI EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

Díky svým bohatým vlastním zkušenostem dobře víme, jak složitá a náročná je administrace projektů spolufinancovaných z prostředků ESF, monitoring plnění jejich rozpočtů i časových harmonogramů, sestavování monitorovacích zpráv, příprava a argumentace podstatných i nepodstatných změn projektu, jakož i samotné výkonné řízení a běžná kontrola jejich realizace. Umíme vám přitom pomoci jak jednorázově např. se sestavením konkrétní monitorovací zprávy, tak i průběžně společně s vámi projekt plánovat, řídit a monitorovat, kontrolovat či evaluovat. Připravíme návrhy znění i argumentace změn v projektu, podpoříme
vás při komunikaci s řídícím orgánem, zajistíme udržitelnost vašeho projektu po jeho ukončení apod.

MODEROVANÉ / FACILITOVANÉ MANAŽERSKÉ WORKSHOPY

Klasické pracovní schůze mají klasický průběh: kontrola plnění úkolů, zadání úkolů nových a nakonec bod „různé“, kde se všichni baví o všem a nikdo o ničem, aby se nakonec rozešli s pocitem v zásadě promarněného času. Možná je takové tvrzení nadsázkou, nicméně empirické údaje ukazují, že většina organizačních porad probíhá podobně. Kam se ale podělo řešení skutečně palčivých úkolů a využití kreativního potenciálu účastníků? Jak zapojit více lidí do významných rozhodovacích procesů a přitom zajistit jednotné vedení a kvalitní výstup? Řešením jsou moderované a facilitované manažerské workshopy. Každý workshop má své konkrétní zadání – výsledek, ke kterému by měl dojít. Za tento výsledek ručí moderátor/facilitátor, který workshop vede, stanovuje metody práce a vede práci skupiny. Výstupem je zpracovaný písemný materiál se zaznamenanými výsledky, úkoly i termíny, jakož i případnými dalšími získanými poznatky. Moderované workshopy za účasti jednoho moderátora/facilitátora trvají obvykle 4 – 8 hodin.

VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

Běžný postup při výběrových řízeních, sestávající z vyhodnocení životopisů a následného přijímacího pohovoru postačuje pro většinu, nikoliv však pro všechna výběrová řízení. V případě obsazování významnějších pracovních pozic v oblasti středního, vyššího a top managementu je nutné v zájmu získání a výběru skutečně kvalitního kandidáta postupovat pečlivěji.

V rámci výběrových řízení nabízíme zajištění realizace vícekolového výběrového řízení, které sestává z posouzení dostupných písemných materiálů (CV, motivační dopis, reference) včetně jejich ověření, realizace individuálních výběrových rozhovorů s každým z uchazečů s následným sestavením short-listu vhodných kandidátů a následně realizace výběrového Assessment-Centre pro posouzení kompetenčního vybavení užšího výběru kandidátů doplněného o vhodnou psychodiagnostiku. Dle potřeby zajistíme v první fázi rovněž aktivní
vyhledání a oslovení vhodných účastníků či průběžnou organizaci celého řízení a koordinaci práce výběrové komise zadavatele. Tyto služby nabízíme při obsazování pracovních pozic z interních i externích zdrojů.

OUTPLACEMENT

Ukončení pracovního poměru není téměř nikdy příjemnou záležitostí, ba právě naopak. Obzvláště, když jde o dlouholeté zaměstnance, pro něž je ztráta zaměstnání často jednou z nejvíce traumatizujících životních situací. Podaná pomocná ruka jim může tuto krizi lépe překonat a nastartovat novou kariéru. V rámci outplacementu nabízíme orientační školení o pracovním trhu, pomoc při sestavení životopisu, umístění životopisu na internet a jeho rozesílání potenciálním zaměstnavatelům, konzultace s psychologem, nácviky pracovních pohovorů i další individuální pomoc, kterou mohou zaměstnanci potřebovat.

PODPORA SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Dle vašich potřeb a na základě analýzy současného stavu věcí vám doporučíme, jak optimalizovat podobu jednotlivých systémů řízení lidských zdrojů v rámci vaší organizace, počínaje systémem vyhledávání, získávání a výběru nových spolupracovníků přes systémy adaptace zaměstnanců, jejich hodnocení, motivace a odměňování, až po systémy vzdělávání a rozvoje, péče o zaměstnance či kariérního rozvoje a nástupnictví.

Konkrétně vám rovněž velmi rádi pomůžeme při tvorbě a implementaci kompetenčního modelu a kompetenčních profilů, zavedeme systémy administrace a realizace 360° zpětné vazby, provedeme či představíme systémy průběžného monitoringu pracovního výkonu v podobě např. vhodných variant snímkování pracovního dne, proškolíme vaše interní hodnotitele, mentory i osoby odpovědné za výběr zaměstnanců apod.

OVĚŘOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB FORMOU MYSTERY SHOPPINGU

I když je Mystery Shopping metodou určenou především pro soukromé společnosti, v anglosaských zemích je hojně používán i ve veřejné správě – a to na všech jejích úrovních. Máme tým zkušených mysteryshopperů plně reprezentujících současnou českou populaci, včetně např. etnických minorit či zdravotně postižených.

Ve spolupráci s vámi zrealizujeme MS projekt přesně podle vašich potřeb. Výsledky budou prezentovány nejen vám, ale také zaměstnancům a ještě vám navrhneme rozvojový program, který se zaměří na zlepšení nedostatků zjištěných v průběhu šetření.

Partneři a manažeři
Vybrané reference
  • Ministerstvo kultury
  • Hlavní město Praha
  • ELTODO EG, a.s.
  • Ministerstvo financí ČR
  • Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy
  • Soukromá vysoká škola NEWTON College

Úvod » Produkty a služby » Organizační, procesní & personální poradenství